EVCİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİRA ŞARTNAMESİ

1-GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Evciler Belediyesinin özel mülkündeki taşınmaz Evciler Belediyesince 04.07.2014 tarihinde Cuma günü saat 10.15 de yapılacak ihale ile 15.11.2014 tarihinde teslim edilmek şartıyla kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek taşınmazın;

İLİ

Denizli

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

968.000

İLÇESİ

Çivril

BELEDİYE HİSSESİ

TAM

MAHALLESİ

—

TAPU TARİHİ

 

SOKAĞI

 

PAFTA NO/CİLT NO

27-28

YÖRESİ

Taşlıburun

ADA NO/SAHİFE NO

—

CİNSİ

Tarla

PARSEL NO/SIRA NO

9703


 

 

Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki içeriği ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümleri çerçevesinde Açık Teklif (Açık İhale) usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE 3- Kiralanan yerin Hasarıyla ilgi olarak ilk yıl kira bedelinin aya bölünmesiyle oluşan bedelin 1 aylık bedeli diğer bedellerle birlikte Evciler Belediyesine (Nakit/ Teminat Mektubu) verilmek zorundadır.

MADDE 4- Taşınmazın kira süresi 3 yıllık kira bedeli peşin yatmadığı ve diğer taksitlerin gününde ödenmediği takdirde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir.

MADDE 5- Taşınmazın tahmin edilen yıllık kira bedeli KDV dahil 46.000,00-TL. olup,tahmini on yıllık kira bedeli 460.000,000.- TL.dir % 3 geçici teminat miktarı 13.800,00.-TL.’dir.

MADDE 6- On yıllık ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

MADDE 7- İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan TEFE-ÜFE oranında bir önceki yıl kira bedeline artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

Kira bedelleri 04..07.014 tarihindeki ihale tarihinden sonra 15 iş gününde 3 yıllığı peşin, 04.07.2015 tarihinde 3 yıl peşin ve 04.07.2016 tarihinde 4 yıllığı olmak üzere 10 yıllık kira bedeli 3 taksitte KDV dahil olarak ödenir.

Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkmdaki Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 8- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

MADDE 9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların İhaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.

MADDE 10- İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde müşteri; kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harç,sözleşme ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

İdarede aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır.

Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

MADDE 11- Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

MADDE 12- Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliği, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Belediyeye ödemek zorundadır.

MADDE 13- Kiracı idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.

MADDE 14- Taşınmaza Belediyemizce ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Belediyeden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden onbeş gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

MADDE 15- Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

MADDE 16- Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılanla ve teslim tutanağında belirtilen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli Mali Hizmetler birimine yatırılır.

MADDE 17- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, her geçen gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında ceza, itirazsız olarak ödenir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

MADDE 18- Kiracı kira süresinin bitiminde derhal, sözleşmenin feshi halinde ise, tebligatı müteakip onbeş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralananı rızaen tahliye etmemesi halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75 inci maddesine göre kiracı tahliye edilir.

MADDE 19- Bu şartnamede yer alan, kiraya veren idarece belirlenen ve kira sözleşmesine konulan kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde, bu şartnamenin 15 inci maddesine göre işlem yapılır.

MADDE 20- Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

MADDE:21- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 22- Çözümsüzlüklerde; çözüm yeri Dinar İcra daireleri ve mahkemeleridir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 23- a) Kiracı kiralanan taşınmazda elektrik ve su abonelerini sözleşmenin imzalanmasından başlayarak 7 gün içinde ilgili kuramlara başvurarak abone olmak zorundadır. Abone olmadıkları takdirde, idareye gelecek bütün sorumlulukları kiracı karşılamak zorundadır.

b)   Kiracı, kiralanan taşınmazın bulunduğu bölüm KAT MÜLKİYETİ YASASI uyarınca yönetiliyorsa veya genel hükümlere göre yönetiliyorsa taşınmazda bulunan ortak giderlere ilgili yönetimin bildirimi ölçüsünde katılmak zorunda olup, İdare bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

          c)     Metin Kutusu: değildir.
lçemizde uygulanmakta olan arazi toplulaştırmasında doğacak sorunlardan Belediyemiz Sorumlu

 


 

Metin Kutusu: “Bu şartnamedeki yazılı hususları ihaleye katılanlar aynen kabul etmiş sayılır.”

 

 

 

 


 

 

 

 

 

İHALE İLANI

EVCİLER İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN Evciler Özel İdare İş Merkezi Binası Dış Cephe Mantolama Yapım İşi.

1-      İdarenin :

a)      Adresi                            :   Evciler   İlçesi Köylere Hizmet    Götürme Birliği

Özel İdare İş Merkezi Kat:3 No: 232 Evciler/Afyonkarahisar

b)      Telefon ve Faks No : 0.272.431 32 97 Fax: 431 32 97

2-                 İhale Konusu Yapım İsinin

a)       Niteliği Türü ve Miktarı: Niteliği ve miktarı teknik şartnamede ve metraj cetvelinde belirtilen yapım işi.

b)       Yapılacağı Yer              : Evciler Özel İdare   İş Merkezi.

c)      İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (10) gün

İçerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)      İşin Süresi                    :Yer tesliminden itibaren    120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3-       İhalenin

a)      Yapılacağı Yer          :Evciler     Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Makam Odası

Hükümet Konağı Kat:3 No: 232 Evciler/Afyonkarahisar

b)      Tarih ve saati            :    11.07.2014 Cuma günü saat 16.00

4-   İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

4-1- İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a)     İrtibat ve tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve mail adresi.

b)      Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

e)      Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d)      İmza sirküleri

e)       İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

f)        İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

g)       İhale tarihi itibariyle Vergi borcu olmadığına dair taahhütname, ğ) İhale tarihi itibariyle S.G.K. borcu olmadığına dair taahhütname.

h)      Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Kişi veya şahıs olarak katılanlardan)

i)         Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

j)        Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

k)        Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, m) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(g)

ve (ğ) bentlerinde savılan; isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair yazılı taahhütname

4-2 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3 İş Deneyim belgesi: İsteklinin son 5 (beş) yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’si oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ( Bu ihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplarından 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” B GRUBU ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ III. Grup: Bina İşleri 2. Maddesi= BI. ve BİL Grubu işlerin dışındaki bina işleri kabul edilecektir.) ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50’si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. İnşaat Mühendisleri ihaleye diplomaları ile katılabileceklerdir.

4-4- İstenilen belgelerin aslının veya aslı İdaremizce veya noterlikçe onaylanmış suretlerinin verilmesi zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

5- İhale dokümanı Evciler Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosundan 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 -Teklifler ihale tarih ve saati olan 11.07.2014 Cuma günü saat 16.00’ a kadar Evciler Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosuna tutanak ile teslim edilecektir.

7-    İstekliler tekliflerini teknik şartname, metraj ve pursantaj cetveline dayalı olarak işin tamamı için vereceklerdir ve isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8-    İstekliler teklif edilen bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9-    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10-    Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11-    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

12-    Birliğimiz Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

13-    Birliğimiz ihale yönetmeliğinin 34‘ncü maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14-    _İhale dokümanında bulunmayan hiçbir husus ilanda yer almamaktadır.

15-    Fiyat farkı ödenmez.

16-    a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır, b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

17-    Hazırlanmış olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktır.(Projede değişiklik olması gerekirse değişiklikler teknik elemanlarımızın uygun görmesi sonucunda uygulanacaktır.)

18-    Metin Kutusu: İLAN olunur 02.07.2014
İl Özel İdaresi Teknik elemanlarınca yapılacak kontroller sonucunda verilecek yapım işleri geçici kabul tutanağına istinaden ödemeler yapılacaktır. İş bitirilmiş ve geçici kabul yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler ödeneğin İl Özel İdaresince ve İş Merkezi Yöneticiliğince Birliğimizin hesaplarına aktarılmasına müteakip yapılacaktır.

H. Hasan GÖKPINAR Birlik Başkanı Kaymakam